ระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง

Read full article  | Comments Off on ระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง

เข้าใช้งานระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง คลิกที่ภาพได้เลยครับ clarolinethaiteachers-575

Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching

Read full article  | Comments Off on Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching

Multimedia educational resource for learning and online teaching can be access to embed ,download for free at this link.

work-based learning

Read full article  | Comments Off on work-based learning

“work-based learning” is defined as experiences at a worksite based upon a career/educational plan and connected to school-based learning. Work Based Learning (WBL) allows you to achieve valuable qualifications at the same time as gaining relevant, practical experience in real work situations. When you leave school you can enter WBL either through an Entry to Employment (E2E) programme or an Apprenticeship – depending on the qualifications you gain at school.

Design Thinking for Educators

Read full article  | Comments Off on Design Thinking for Educators

Prachid-Turials:Screen o matic+Google Plus How to

Read full article  | 1 Comment

Prachid-Turials:Screen o matic+Google Plus How to ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
Instructor : Assistant Professor Prachid Tinnabutr. Fine and Applied Arts Division, Department of Humanities Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadabhisek Road, jatuchak District, Bangkok,Thailand 10900. Tel+66(0)29426900-90 ext 3011. Fax:+66(0)25123695,+66(0)25417113 My Home Tel/fax : +66 (0) 29629505
Current eMail:prachid2009@gmail.com or prachid007@gmail.com or prachid@prachid.com
Personal Website URL: www.prachid.com
Official Website URL: www.chandra.ac.th
Division Website URL: http://chandraonline.chandra.ac.th