Links for teachers

รวมลิงค์ที่สำคํญสำหรับคุณครู

หน่วยงานภาครัฐ

1.กระทรวงศึกษาธิการ  http://www.moe.go.th
2.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ก.ค.ศ.)กระทรวงศึกษาธิการ : http://www.otepc.go.th/

หน่วยงานเอกชน/สมาคม

แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับครู